[Rozmiar: 464404 bajtów]

Unsere Software

FENSTER

Wir präsentieren Ihnen unser neues Programm für die Hersteller von PVC-Tischlerei KOMPAN Windows-Unterstützung

Unsere Partner


FENSTER FENSTER FENSTER FENSTER


BEDINGUNGEN GARANTIE

GWARANCJA

1. FKU „KOMPAN, zwany dalej Producentem, udziela gwarancji na stolarkę wyprodukowaną przez siebie na okres 24 miesięcy.
2. Gwarancja obejmuje wszystkie elementy pod warunkiem właściwego i zgodnego z przeznaczeniem użytkowania.
3. Gwarancja zostanie warunkowo przedłużona na okres:
      - 5 lat na stolarkę okienną wykonaną z profili firmy Aluplast, w wersjach okuciowych R, RU i U,
      - 10 lat na stolarkę okleinowaną wykonaną z profili Brugmann, w wersjach okuciowych R, RU i U,
      - dożywotnio na białą stolarkę okienną wykonaną z profili firmy Brugmann, w wersjach okuciowych R, RU i U,
Warunkiem przedłużenia gwarancji jest wykonanie montażu oraz okresowego przeglądu serwisowego (gwarancyjnego) przez ekipy firmowe lub autoryzowane.
4. Wydłużenie gwarancji powyżej 24 miesięcy dotyczy tylko terenu Rzeczypospolitej Polskiej z powodu ograniczonych możliwości serwisowych Producenta, z wyjątkiem białej stolarki okiennej wykonanej z profili firmy Brugmann, na które to, poza terenem RP, Producent udziela 5-letniej gwarancji ( bez konieczności serwisowania).
5. W indywidualnych przypadkach Producent może rozszerzyć zakres gwarancji poza zawarty w niniejszym dokumencie. Rozszerzenie takie zawsze musi mieć formę pisemnego załącznika i może dotyczyć tylko konkretnego zlecenia, określonego numerem i datą.
6. Przez gwarancję dożywotnią rozumie się czas, w którym technologie zastosowane w produkcji okna są dostępne min. 10 lat.
7. W przypadku korzystania z wydłużonej gwarancji pierwszy serwis powinien zostać przeprowadzony w okresie 18-24 miesiące po montażu, kolejne – nie rzadziej niż raz na 2 lata.
8. Przegląd gwarancyjny wykonywany jest po wcześniejszym zgłoszeniu i jest odpłatny na dzień 01.01.2010 w wysokości netto:
      - 5 zł/skrzydło - okna
       - 10 zł/skrzydło - drzwi balkonowe
      - 50 zł/skrzydło - drzwi wejściowe
      - 1 zł/km liczony w obie strony koszt dojazdu serwisanta od siedziby firmy serwisującej.
Cennik aktualizowany jest raz w roku.
9. Autoryzowana ekipa montażowa posługuje się znormalizowaną pieczątką, dostarczoną przez Producenta (wzór na odwrocie).
10. W przypadku wystąpienia wad materiałowych lub produkcyjnych w okresie gwarancyjnym, Producent zapewnia bezpłatną naprawę.
11. Niniejszą gwarancję stosuje się po przedstawieniu pisemnego zgłoszenia reklamacyjnego, które powinno zawierać:
- opis usterki
- kserokopię lub skan karty gwarancyjnej
Zgłoszenie reklamacyjne może zostać złożone w punkcie serwisowym dealera, we wszystkich oddziałach Producenta, listownie, do siedziby Producenta lub na adres e-mail: serwis@kompan.com.pl. Zgłoszenie stolarki do przeglądu okresowego powinno zostać dokonane w punkcie serwisującym u dealera lub na e-mail Producenta: serwis@kompan.com.pl . W przypadku ryzyka utraty ważności gwarancji za datę serwisu uznaje się datę zgłoszenia zapotrzebowania na serwis.
12. Gwarancja nie obejmuje:
      - uszkodzeń spowodowanych niewłaściwym użytkowaniem,instrukcja użytkowania dostępna na stronie internetowej Producenta,
      - uszkodzeń mechanicznych,
      - uszkodzeń wywołanych na skutek sił wyższych i innych nieprzewidzianych wypadków,
       - uszkodzeń okuć spowodowanych przyspieszonym zużyciem z powodu braku konserwacji,
      - uszkodzeń stolarki spowodowanych przez niewłaściwy montaż, inny niż autoryzowany,
      - wad montażu dokonanego przez ekipy inne niż fabryczne, w tym również przez ekipy autoryzowane (w takim przypadku gwarantem jakości usługi jest firma posiadająca autoryzację), instrukcja montażu dostępna na stronie internetowej Producenta.
13. Naprawa gwarancyjna zostanie wykonana na koszt Producenta w terminie 14 dni roboczych od daty oględzin. W przypadku konieczności przeprowadzenia szczegółowej analizy wad, okres rozpatrywania i załatwienia reklamacji może ulec wydłużeniu, nie dłużej jednak niż do trzech miesięcy od dnia dokonania oględzin.
14. Pojęcie „naprawa nie obejmuje czynności związanych z konserwacją, regulacją oraz innych czynności związanych z użytkowaniem wyrobu, do wykonania których zobowiązany jest użytkownik we własnym zakresie, lub w ramach odpłatnej usługi serwisowej.
15. Naprawa towaru wykonana w okresie gwarancji przez osoby lub firmy nie mające upoważnienia Producenta (tylko serwis fabryczny), unieważnia uprawnienia z tytułu gwarancji.
16. Wyjazd do nieuzasadnionej reklamacji traktowany jest jak usługa serwisowa i jest odpłatny zgodnie z cennikiem Producenta.
17. Każdorazowo, po wykonaniu usługi serwisowej, podmiot wykonujący tę czynność ma obowiązek wystawić fakturę. Dokument ten (wraz z fakturą zakupową) jest składową częścią gwarancji.
18. Nieważna jest karta bez kompletu wpisów, podpisów, pieczęci oraz faktur.
19. W przypadku utraty gwarancji, duplikaty kart nie będą wydawane.
20. W sprawach nie uregulowanych stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.
21. Sądem rozstrzygającym wszystkie sprawy sporne wynikłe z tytułu gwarancji jest sąd powszechny właściwy miejscowo dla Producenta.


DOWNLOAD PDF

 | HOME PAGE | KONTAKT | SERWIS | POCZTA | PANEL | LOGOWANIE | Google-Pagerank.pl - Pozycjonowanie + SEO